Hur går tvångslikvidation till?

Till skillnad från en frivillig likvidation är en tvångslikvidation inte något som bolaget själv beslutar om. Däremot finns det åtgärder ett bolag kan vidta för att undvika tvångslikvidation.

Ett aktiebolag kan tvångslikvideras av allmän domstol eller Bolagsverket.

Det sker när bolaget inte uppfyller kraven som finns i Aktiebolagslagen gällande t ex:

  • Bolaget måste ha en behörig styrelse
  • Bolaget uppfyller kraven för revisor, men ingen revisor är anmäld till Bolagsverket
  • Inlämning av årsredovisning till Bolagsverket inte har skett inom 11 månader från räkenskapsårets utgång.
  • Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet
  • Här finns att läsa om ytterligare situationer där en tvångslikvidation kan beslutas.

En tvångslikvidation påbörjas genom att antingen Bolagsverket eller annan intressent (styrelse, enskild styrelseledamot, VD, ägare, borgenär) lyfter frågan.

Bolagsverket skickar sedan ett likvidationsföreläggande till bolaget i fråga. Om aktiebolaget åtgärdar de i föreläggandet meddelade bristerna inom utsatt tid kan tvångslikvidation undvikas.

Om svar ej inkommer, alternativt att påtalade brister inte åtgärdas inom utsatt tid beslutar Bolagsverket om tvångslikvidation. Det är Bolagsverket som utser likvidatorer.

För att undvika att bolaget hamnar i ett läge där bolaget riskerar tvångslikvidation är det viktigt att se till att punkterna ovan uppfylls. Till exempel att styrelsen är komplett och att årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket i tid. Här är er redovisningskonsult ett ovärderligt stöd. Både när det kommer till att bevaka inlämningstider till Bolagsverket, men också vid upprättande av ny bolagsordning om det är så att kravet på styrelsesammansättningen ska ändras.Kontakta oss