3 min read

Affärsplan

Affärsplan

Om du har följt vår Starta-bolag-guiden så är steg 2 i processen kring att starta bolag att upprätta en affärsplan. Affärsplanen är en road-map för bolaget, som bland annat beskriver bolaget, affärsidén, genomförandet, teamet bakom bolaget och mycket annat. Denna vänder sig till bolagets intressenter så som potentiella investerare och bank. 

I detta steg konkretiseras affärsidén. Enkelt sagt kan sägas att affärsplanen innehåller mål och vision, metoder som ska användas för att uppnå målen och en tidsplan för att uppnå dessa mål. 

Affärsplanen kan delas in i följande områden;

Affärsidé
Vad för produkt är det som ska säljas; är det en vara eller tjänst? Hur ska den säljas och till vem?

Verksamhet
Hur länge har verksamheten bedrivits? En kort beskrivning kring historik.

Vision
Löser er produkt ett problem? Förenklar den vardagen? Är er produkt en förbättring av en redan etablerad produkt i marknaden? Vilka marknader vill ni verka i?

Mål
Vad är målet inom kommande år? Konkretisera försäljningsmålen. Har ni något mål om en viss marknadsandel?
Om det är ett start-up bolag/innovationsbolag så kan det ta tid innan produkten börjar generera intäkter. Var tydliga i när produkten kommer börja generera intäkter. Har ni flera produkter? Beskriv då i att ni har som mål att utöka produkten inom andra kategorier exempelvis. 

Marknad
Vilka marknader kommer produkten vändas till? Var tydliga i områden och branscher. Beskriv gärna hur stora marknaderna är för att ge en enklare bild för läsaren. 

Kunder
Vilka är kunderna (målgruppen) ni vänder er emot? Finns det exempelvis ett åldersspann? Hur är målgruppens köpvanor?  

Konkurrens
Det är viktigt att man är objektiv när man reder ut konkurrensen, för ens eget bästa men även för att ge en rättvisande bild till intressenter. Nämn gärna ett par konkurrenter, om de verkar inom samma bransch, om de har etablerade produkter, dess styrkor och svagheter. På vilket sätt konkurrerar de med er? Ni kan även ange på vilket sätt er produkt är "bättre" i jämförelse med konkurrentens produkt. 

Produkt
Här beskriver ni produkten. Vad skiljer den från konkurrenternas? Är den unik? 

Affärsmodell
Vad har ni för marginaler? Är produkten en instegsprodukt? Vad ligger det för marginaler på era andra produkter? Ska produkten kunna bidra till merförsäljning för andra produkter? Ange hur försäljningsprocessen ska se ut, är det per timme, abonnemangstjänst, styckpris? 

Marknadsföring
Många handelsplatser så som Amazon erbjuder marknadsföring via deras egna system. Hur har ni tänkt marknadsföra produkten? Är det via sociala medier? Hemsida? Radio? Beskriv noggrant då marknadsföring är a och o.

Försäljning
En kort beskrivning hur ni tänkt att produkten skall saluföras, är det exempelvis fysiskt i butik? Hemsida? Handelsplats (T ex Amazon)?

Ska betalning skötas externt (t ex Klarna, Shopify)?

Vem skall tillhandahålla produkten till kund? Transport? Levereras på plats? 

Resurser
Kommer kontorslokaler behövas? Kommer ni behöva ha lager? Om försäljning sker utomlands, ska ni ha lager utomlands? Vad för system ska ni använda? Kommer ni anställa? Har ni kapital för att starta igång? 

Hållbarhetsanalys
Vad för arbete gör ni avseende hållbarhet? Hållbarhet betyder inte bara "miljö" utan utgör social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Hållbart företagande är att “ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället”. Här kan ni beröra frågor så som vilka miljöaspekter ni tagit hänsyn till i framställandet av produkten, om ni har rutiner i hur ni säkerställer arbetsvillkor i det producerande företaget ni importerar er produkt ifrån, frågor berörande jämställdhet, mångfald och annat.

Teamet
Beskriv kortfattat vilka som står bakom bolaget, tidigare erfarenheter och annat som kan vara intressant för läsaren.

SWOT-analys
Affärsplanen bör sluta i en SWOT-analys och man kan säga att denna analys är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn. Dela upp analysen i fyra delar och var objektiva i analysen; styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Kontakta våra certifierade affärsrådgivare om ni vill få hjälp med upprättande av budget och affärsplan.

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Varför ska man upprätta en budget?

Varför ska man upprätta en budget?

Budget är ett laddat ord. För många är det negativt laddat. Hur många har inte försökt ducka för ekonomichefen som springer runt varje höst och jagar...

Read More
Hur når vi våra mål?

Hur når vi våra mål?

Omsättning, tillväxt, lönsamhet är några av de vanligaste målfokus i ett vinstdrivande bolag.

Read More
Nedläggning av bolag

Nedläggning av bolag

Om man vill lägga ner sitt bolag finns det flera tillvägagångssätt. Nedan listar vi 4 sätt att göra detta på beroende på tid och omständigheter.

Read More