Konsekvenser vid utebliven redovisning av samt betalning av skatter

Ibland kan likviditetsbrist eller andra omständigheter innebära att ett bolag inte har möjlighet att betala sina skatter till Skatteverket i utsatt tid. Antingen uppstår en skuld på bolagets skattekonto eller så kan bolagets företrädare försöka förhala att skulden uppstår genom att underlåta att lämna in skattedeklarationer för moms eller arbetsgivaravgifter och skatt. Nedan beskriver vi de yttersta konsekvenserna detta kan få för ett bolag och dess företrädare.

När redovisningen av skatter samt betalningen av dessa brister i en omfattning om inte anses vara obetydlig så kan Skatteverket besluta om att återkalla bolagets godkännande för F-skatt, vilket får långtgående konsekvenser för bolagets möjlighet att ta betalt för sina tjänster hos andra aktiebolag. Kriterier som kan leda till ett beslut om återkallande av godkännande för F-skatt kan vara:

  • Skuldbelopp som överstiger 20 000 kr.
  • Fyra eller fler brister i redovisning av eller betalning av skatter, oavsett belopp.
  • Skuld som har "rullats" i mer än 12 månader i följd.
  • Mervärdesskattedeklaration för helt beskattningsår har inte lämnats.

Om bolaget inte lämnar in sin Inkomstdeklaration i tid eller efter föreläggande från Skatteverket lämnar in inkomstdeklaration kan även detta ligga till grund för återkallande av godkännande för F-skatt.

Utöver de direkta konsekvenserna Skatteverket kan besluta om så löper även företagets företrädare (styrelse, suppleanter, vd, vice vd) en risk att beläggas med näringsförbud om företaget underlåter att betala in skatter.

Näringsförbud för företrädare kan beslutas om bolaget ”Grovt åsidosatt sina skyldigheter i en näringsverksamhet för vilken sådan skatt, tull eller avgift som omfattas om bestämmelserna om betalningssäkring i Skatteförfarandelagen i avsevärd omfattning inte har betalas”.

Vid bedömning om detta näringsförbud är påkallat är kriterierna som följer.
Åsidosättandet har

    • Varit systematiskt
    • Syftat till betydande vinning eller
    • Orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada

Näringsförbudet är tidsbestämt och förhindrar bolagets företrädande att verka i andra näringsverksamheter, styrelser och kan innebära problem med att öppna bankkonton och dylikt.

För att undvika att ditt bolag hamnar i en sådan situation är det utav största vikt att en resultat- och likviditetsprognos upprättas. Denna hjälper er att utläsa hur företaget mår idag och kommande månader. Genom den går det också att identifiera när pengarna kommer ta slut. Genom att identifiera denna risk i ett tidigt skede så underlättar det i planeringen för att motverka att situationen uppstår. Kom in till Ekonomibolaget så hjälper vi er undvika att ni hamnar i denna situation.