2 min read

När ett företag står inför ekonomiska svårigheter

När ett företag står inför ekonomiska svårigheter

Att leda och driva ett företag är en resa fylld med både framgångar och utmaningar. Ibland kan företag ställas inför betalningssvårigheter, och betalningssvårigheter är en av de mest krävande situationen som kan uppstå. Anledningen till att ett företag hamnar i ekonomiska svårigheter varierar kraftigt beroende på olika faktorer, inklusive bransch, storlek på företaget, ekonomiska förhållanden och företagsledningens kompetens. Andra faktorer kan vara höga skulder, otillräcklig efterfrågan på deras varor eller tjänster, ökad konkurrens, felaktig strategi, ledningsproblem och ekonomiska kriser.
Vissa branscher, som teknik och innovation, kan vara mer volatila med högre risk, medan andra branscher, som livsmedelsproduktion eller hälsovård, kan vara mer stabila.

 

Det är nu en tid av påfrestning och osäkerhet för många branscher, men det finns strategier och viktiga faktorer att överväga när ett företag befinner sig i ekonomiskt trångmål.

 

Det första steget att ta när ett företag upplever betalningssvårigheter är att noggrant utvärdera situationen. Ta en djupgående titt på den ekonomiska ställningen, inklusive intäkter, kostnader, skulder och tillgångar. Identifiera var problemen ligger och vilka faktorer som har bidragit till dem. När man har en bättre förståelse för sitt företags ekonomiska situation är det dags att skapa en handlingsplan. Vad behöver göras för att hantera betalningssvårigheterna? Många gånger kan detta innebära att minska kostnader, öka försäljningen eller omförhandla avtal med leverantörer och kreditgivare. Men det kan också krävas ett par andra tuffare åtgärder.

 

Det första steget man bör ta är att börja med en kostnadsminskning:

- Identifiera icke-essentiella kostnader och minska eller eliminera dem.
- Förhandla om lägre priser med leverantörer och underleverantörer.
- Översyn av och, om möjligt, minskning av personalutgifter genom att exempelvis införa korttidsarbete eller temporära avskedanden.

 

Efter det bör man fokusera på att öka intäkterna:

- Utveckla marknadsföringsstrategier för att locka fler kunder.
- Erbjud rabatter eller kampanjer för att öka försäljningen.
- Utforska nya marknader som kan generera intäkter.

- Tänk utanför ramarna och se om företaget kan erbjuda nya produkter eller tjänster som kan generera ytterligare intäkter.
- Överväg att hyra ut outnyttjad utrustning eller utrymme om det är tillämpligt.

 

Slutligen bör man skuldförhandla och arbeta med skuldkonsolidering:

- Kontakta leverantörer och kreditgivare för att omförhandla betalningsvillkoren.
- Be om förlängda betalningsvillkor eller om att göra delbetalningar om det är möjligt.

- Om företaget har flera lån och krediter med höga räntor, överväg att konsolidera dem till ett lån med lägre ränta för att minska de totala skulderna.

Om ovan tre steg inte rått bot på de ekonomiska svårigheterna eller om betalningssvårigheterna är mer långvariga så bör nästa steg vara att börja sälja av tillgångar:

- Överväg att sälja icke-kärnverksamhetsrelaterade tillgångar för att generera likviditet.
- Avyttra överskottsinventarier eller utrustning som inte längre behövs.

samt utvärdera och optimera lagerhantering:

- Minska överflödig lagerhållning och minimera lagerkostnader.
- Använd datadrivna metoder för att förutsäga efterfrågan och optimera hanteringen.

 

Om företaget fortfarande befinner sig i ekonomiska svårigheter så måste extern finansiering injiceras i bolaget. Det kan dels tillföras genom kapitaltillskott från befintliga ägare, men även från banker eller finansinstitut. Utforska även alternativa finansieringskällor som investerare eller riskkapitalbolag.

 

Tänk på att ovan steg omfattar en hög risk och under tuffa marknadstider kan ovan innebära att företaget försätter sig i en allvarligare situation. Utvärdera situationen noggrant, om situationen enbart är temporär kan ovan vara en god lösning. Om situationen är mer långvarig och permanent är ovan inte alltid rätt väg att gå.

 

Om alla andra alternativ har prövats och företaget inte kan återhämta sig eller råda bot på de ekonomiska utmaningarna, så finns det lagstiftning i Sverige som tillåter företagsrekonstruktion. Detta kan innebära en rättslig process där företaget omorganiseras för att betala skulder och rädda verksamheten. Tänk dock på att företagsrekonstruktion bygger på att företaget skall kunna påvisa på levnadsförmåga. Om företagsrekonstruktion inte är tillämpbart så bör man överväga som en sista utväg att inleda en konkursprocess för att avveckla skulder och stänga verksamheten på ett organiserat sätt. 

 

Kom in till oss på Ekonomibolaget så hjälper vi dig med att skapa en handlingsplan. 

 

Kontakta oss

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är en viktig rättslig process som erbjuds företag och som är utformad för att hjälpa företag som har ekonomiska problem att...

Read More
När ett företag står inför ekonomiska svårigheter

När ett företag står inför ekonomiska svårigheter

Att leda och driva ett företag är en resa fylld med både framgångar och utmaningar. Ibland kan företag ställas inför betalningssvårigheter, och...

Read More
Benefits of outsourcing Accounting and Payroll Management

Benefits of outsourcing Accounting and Payroll Management

Are you considering outsourcing your accountingd department? In today's business world, handling accounting and payroll administration can be a...

Read More