Vad är en nyemission?

Många bolag som blivit framgångsrika har under historiens gång varit tvungna att genomföra nyemissioner. Vägen till framgång är inte alltid lätt och det kan ta många år innan intäkterna överstiger kostnaderna. För att kunna finansiera sin verksamhet behöver bolaget resa kapital, det vill säga genomföra en kapitalanskaffning. En av metoderna vid kapitalanskaffning är just genom en nyemission. En annan typ av emission är fondemission. Nedan förklaras nyemission där nytt medel tillförs till bolaget.

Genom att genomföra en nyemission möjliggör det för bolaget att få in kapital. Utgångsläget vid genomförandet kan vara olika från bolag till bolag; att finansiera tillväxt eller en expansion, att finansiera en investering, att undvika en framtida konkurs, att öka eget kapital eller annat.

En nyemission kan genomföras genom att nya aktier ges ut mot kontant betalning, införsel av apportegendom eller kvittning mot fordran. Det sistnämnda innebär att en befintlig fordran på bolaget omvandlas till aktier. 

När nya aktier ges ut är det mycket vanligt att en aktieutspädning sker. De nya aktierna emitteras till antingen befintliga eller utomstående aktieägare. Beroende på marknadssituationen och utgångsläget så kan priset på de nya aktierna skilja sig i jämförelse med de gamla aktierna. Har bolaget nått en stor framgång i exempelvis försäljning, utveckling av en produkt, genombrottsavtal eller annat så kan priset på nya aktierna vara högre. Vill bolaget locka till sig utomstående aktieägare så kan priset på de nya aktierna vara lägre än de gamla. Efter nyemissionen kommer varje aktie stå för en mindre andel av bolaget i jämförelse med innan emissionen. Det innebär att om en aktieägare inte deltar i nyemissionen så kommer dennes procentuella ägarandel i bolaget att minska.

Bolaget kan också besluta om emissionen ska vara en företrädesemission, vilket innebär att befintliga aktieägare har företräde till de nyemitterade aktierna. Emissionen kan också vara en riktad emission, vilket innebär att nyemissionen är riktad mot en eller flera specifika intressenter. 

För att genomföra en nyemission måste styrelsen i bolaget skriva ett förslag till beslut. Styrelsen eller bolagsstämman tar upp förslaget och fattar ett beslut om den ska genomföras och villkoren kring detta (t ex företrädes eller riktad). Finns det ett bemyndigande måste detta vara registrerat hos Bolagsverket innan det kan utnyttjas och besluta om nyemission. Enkel majoritet krävs för att fatta beslut om nyemissionen. Beslutet måste innehålla uppgifter så som vilket belopp aktiekapitalet ska ökas med, antalet aktier som ska ges ut, priset på de nya aktierna och annat. Information skickas därefter ut till allmänheten och intressenterna tecknar sig för de nya aktierna och betalning genomförs. Slutligen anmäls ärendet till Bolagsverket. 

Är bolaget exempelvis ett publikt onoterat bolag så är det bra att få en garanti från eventuella storägare om deltagande i nyemissionen. Detta sänder ut en bra signal till övriga mindre aktieägare då aktieägaren kan känna sig tryggad. En annan viktig aspekt att beakta är att nyemissioner kan kosta mycket pengar. För att nå ut till nya potentiella aktieägare krävs exempelvis marknadsföring, vilket innebär att för att kunna dra in kapital så måste man först satsa kapital. 

 

Kontakta oss