Äga via holdingbolag?

Ett vanligt upplägg när det kommer till bolagsägande är att en person äger de bolag där driften sker via holdingbolag, men det är oftast inte där resan börjar. Fördelarna väger tungt kring att äga driftsbolag på detta vis, men det är flera viktiga faktorer att beakta innan man sätter upp ägarstrukturen eller genomför en intern aktieöverlåtelse, en så kallad "internare". 

I takt med att ett bolag där ägandet varit privat växer och får flera anställda eller om det dyker upp intressenter som vill investera i bolaget kan en "internare" vara intressant, speciellt om bolagets värde gått upp eller om ägarna vill frigöra kapital. Detta inlägg kommer koncentrera sig på den skattemässiga konsekvensen.

Om bolagets värde har ökat avsevärt kan det innebära en hel del skatt vid avyttring av aktierna. (Del)Ägaren har kanske fått ett uppköpserbjudande, vill göra en omstrukturering, köpa ut en aktieägare, en investerare vill köpa en del av aktierna o s v. Anledningarna kan vara många och det är oerhört viktigt att göra en korrekt skatteplanering och ta hänsyn till de olika omständigheter. Är säljande ägare dessutom aktiv i bolaget, det vill säga har en anställning eller har det som sin huvudsakliga försörjning, måste vi även ta hänsyn till det lönebaserade utrymmen innan man genomför en "internare". Anledningen till detta är för att vid direkt eller indirekt ägande under 50% via holdingbolaget innebär att nyttjande av löneunderlaget går förlorat. 

Att genomföra denna typ av transaktion medför att man frigör kapital för den fysiska ägaren. Om den externa investeraren vill köpa en del av andelarna till ett pris som överstiger omkostnadsbeloppet för den säljande ägaren kan det innebära en hög skattekonsekvens. För att undvika detta kan ägaren sälja sina andelar till ett holdingbolag innan man säljer andelarna till den nya investeraren. En revers kan sättas upp mellan ägaren och holdingbolaget och säljande ägare kan nämligen sälja sina andelar till sitt bolag för vilket pris denne vill. Ofta görs detta till nominellt värde, men bakomliggande omständighet är den viktigaste faktorn när köpeskillingen beslutas. I detta exempel så är det en investerare som vill köpa en del av andelarna, till ett pris som överstiger säljande ägares omkostnadsbelopp. Säljer ägaren sina andelar till nominellt värde till sitt holdingbolag kommer enbart omkostnadsbeloppet att frigöras. Men om ägaren säljer sina andelar till ett högre värde så kommer ytterligare kapital att frigöras och det är här skattefrågan kommer in i bilden: Vilket pris på "internaren" ska andelarna säljas för? 

När man sätter försäljningspriset på "internaren" är det viktigt att beakta vart gränsen går innan ägaren beskattas i inkomst av tjänst. Här kan det nämligen bli en markant skillnad i skattetryck; 30% beskattning i inkomstslaget tjänst jämfört med 20% i inkomstslaget kapital. Har man dessutom en lön kan skatten hamna runt 50%. 

De två faktorer som är viktiga att tänka på när försäljningspriset bestäms vid avyttringen till sitt holdingbolag är omkostnadsbeloppet samt gränsbeloppet. Omkostnadsbeloppet regleras bort från försäljningspriset och gränsbeloppet som är hänförlig till de andelar som skall avyttras reglerar hur stor del av den totala försäljningen som ska beskattas inom kapital. Det totala beloppet är det belopp som kan frigöra kapital till säljande ägaren. En revers sätts upp mellan aktieägaren och holdingbolaget.

Efter att ägandet har flyttats kan holdingbolaget avyttra den del av andelarna som investeraren vill förvärva. Eftersom försäljning av näringsbetingade andelar som huvudregel är skattefria innebär det att vinsten, som överstiger ägarens försäljningspris ("internaren"), blir skattefri. Efter denna transaktion kan reversen lösas och därmed kan kapital för den säljande ägaren frigöras. 

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att reda ut vad som är bäst för din situation och ta fram de siffror du behöver.