2 min read

3:12-reglerna. Förslag på förenkling och förbättring!

3:12-reglerna. Förslag på förenkling och förbättring!

Bakgrund

3:12-reglerna är bestämmelser som gäller för ägare av fåmansföretag, vilket är företag där fyra eller färre delägare äger mer än 50% av bolaget. Dessa bestämmelser reglerar hur ägare ska beskattas för utdelning och kapitalvinst i bolaget. Regelverket har funnit sedan början på 90-talet. Reglerna hittas i kapitel 56 och 57 Inkomstskattelagen, men tidigare har de funnits i kapitel 3 paragraf 12 i dåvarande lag, därav namnet 3:12 reglerna.

Regelverket har varit uppe för diskussion många gånger. Regelverket anses även vara allt för omfattande och komplicerat.

Våren 2022 tillsattes därför en statlig utredning för översyn av regelverket; kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag. Betänkandet heter just ”Förenkla och förbättra”.

Den 3 juni 2024 lämnades förslaget till finansministern.

Här är några nyckelaspekter av 3:12-reglerna i dagens regelverk:
- Gränsbeloppet är det belopp som kan delas ut till en lägre kapitalskattesats, vanligtvis 20%. Detta belopp beräknas enligt vissa regler och kan variera beroende på företagets lönekostnader och kapitalinsatser. Det finns två huvudsakliga metoder för att beräkna gränsbeloppet:

 

Förenklingsregeln: Ger ett schablonmässigt belopp baserat på inkomstbasbeloppet.

Huvudregeln: Bygger på företagets löner och ägarens kapitalinsats.

- En del av gränsbeloppet enligt huvudregeln baseras på lönerna i företaget. Detta utrymme tilldelas ägaren baserat på en viss procent av företagets totala lönekostnader.

- Om ägaren inte använder hela sitt gränsbelopp kan det sparas och användas vid ett senare tillfälle. Detta sparade utrymme ökas med en räntesats, vilket tidigare varit statslåneräntan plus 3 procentenheter.


Om förslaget skulle gå igenom, så skulle det innebära en hel del förändringar.

Här är några nyckelaspekter av de föreslagna förändringarna:
 - En ny modell för beräkning av gränsbeloppet som bland annat innebär att dagens förenklingsregel och huvudregel slås ihop till en gemensam regel som ska användas av samtliga delägare, att alla får tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp per företag, att dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav slopas och ersätts av ett schablonmässigt löneavdrag och att alla delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget.

- Ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst.

- Att syskonkretsen inte längre ska betraktas som närstående och därför inte påverkar en delägares beskattning.

- Att karenstiden och andra tidsgränser kortas med 1 år, från 5 år till 4 för exempelvis karensregeln.

Effekterna av dessa förändringar innebär bland annat följande;

- Gränsbeloppen ökar med 15 procent – ökningen är störst för delägare i små företag och i företag som anställer.

- Förslagen stärker incitamenten att starta, driva och utveckla företag.

- Förslagen innebär en stor förenkling – den administrativa.

Bördan av fåmansföretagsreglerna beräknas minska med en tredjedel. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026. Eftersom detta än så länge är ett förslag, så ska förslaget först ut på remiss. Det är en lång lagstiftningsprocess men i slutändan en viktig förändring, då detta påverkar mer än en halv miljon delägare i 400 000 företag.

 

Önskar du hjälp med beräkningar av 3:12 reglerna för ditt företag är du välkommen att kontakta någon av våra skatterådgivare.

 

Kontakta oss

Sänk skatten genom att lägga bolaget vilande i 5 år

Sänk skatten genom att lägga bolaget vilande i 5 år

Många företagare som av olika anledningar vill upphöra med verksamheten i sitt bolag vill ofta sätta sitt bolag "vilande". Faktum är att termen...

Read More
Fördelar och nackdelar med olika bolagsformer?

Fördelar och nackdelar med olika bolagsformer?

När det är dags att välja bolagsform brukar det bli ett svårt val för många nyföretagare. För vissa kan det vara väldigt uppenbart vilken bolagsform...

Read More
Sakutdelning

Sakutdelning

Sakutdelning är ett sätt för svenska aktiebolag att dela ut tillgångar till sina aktieägare utan att nödvändigtvis använda kontanter. Detta kan vara...

Read More