Hur når vi våra mål?

Omsättning, tillväxt, lönsamhet är några av de vanligaste målfokus i ett vinstdrivande bolag.

Självklara mål för ett bolag som vill fortsätta utvecklas.

Frågan varje företagsledare också måste ställa är – vad krävs för att nå våra mål?

En fråga som är mer komplex än vid första anblicken.

För att få svar på den frågan arbetar vi i flera steg.

 

Mål & syfte – vad och varför

Vad är målet vi vill uppnå och varför.

Identifiera och konkretisera målet.

Genom att formulera ett tydligt syfte med målet är det lättare att förankra målet och de aktiviteter som krävs hos alla involverade roller.

Om alla förstår hur de individuellt bidrar till det gemensamma målet ökar motivationen till att bidra.

Våga fråga och ifrågasätta tidigare uppsatta mål. Är dessa fortsatt aktuella?

Vilka är de viktigaste målen idag – det är dessa vi ska lägga störst fokus på just nu.

 

 Hur ska vi nå målet?

Vilka förutsättningar krävs för att vi ska nå våra mål?

Om målet är att omsättningen ska öka med 15% - vad behöver vi göra och hur gör vi det?

  • Kan vi höja våra priser?
  • Kan vi öka den debiterbara beläggningen?
  • Ändra arbetssätt – effektivisera och lägga mindre tid för samma intäkt?
  • Öka försäljning?

 

Nuläge – kartläggning

För att veta vilka insatser som behöver göras för att nå ett mål behöver vi känna till vilka förutsättningar vi har.

Hur ser nuläget ut? Vilka resurser finns idag?

  • Hur ser vår prissättning ut jämfört med våra konkurrenter? Hur motiverar vi en prisökning?
  • Hur ser våra medarbetares beläggning ut idag? Finns det utrymme att öka beläggningen?
  • Hur ser våra arbetsrutiner ut – kan vi effektivisera våra flöden?
  • Mer- och nyförsäljning. Har vi befintliga resurser att ta in nya kunder?

 

Investeringar/insatser

När vi vet hur vi ska nå målet och har kartlagt våra befintliga förutsättningar ser vi vilka investeringar som behövs.

Om målet är att öka omsättningen genom ökad försäljning men konstaterar att samtliga medarbetare är fullbelagda – då behöver vi rekrytera mer personal.

Vill vi i stället öka omsättningen genom att öka beläggning på befintliga medarbetare – då behöver vi se över hur vi gör det på bästa sätt. Gör rätt medarbetare rätt saker? Ska arbetsuppgifter omfördelas för att arbetet ska kunna effektiviseras? Har vi rätt förutsättningar för att arbeta så effektivt som möjligt?

 

Måluppföljning

En av de viktigaste parametrarna för att nå de uppsatta målen är måluppföljning.

Det vi mäter händer.

Viktigt därför att vi säkerställer att vi har en målformulering som gör att vi på ett tydligt och enkelt sätt kan följa upp utvecklingen kontinuerligt. Genom kontinuerlig måluppföljning vet vi hela tiden om vi ligger i fas med den tänkta utvecklingen eller om vi börjar avvika från målet så att vi behöver se över våra insatser igen.

 

Ta hjälp av våra certifierade affärsrådgivare för att identifiera vilka mål som är viktigast för ert bolag just nu och vad ni kan göra för att nå dessa mål på ett hållbart sätt.

Kontakta oss