Kontrollbalansräkningens fördelar

Kontrollbalansräkning är ett ord som ofta kopplas samman med en känsla av obehag hos många företagare. Nedan kikar vi på vad det innebär men också hur det kan vändas till något positivt!

Vad?

En kontrollbalansräkning är ett verktyg för att undersöka ett företags livskraft i en ansträngd situation. I de fall en kontrollbalansräkning behöver upprättas får bolaget nämligen temporärt frångå vissa redovisningsprinciper som vanligtvis manar till försiktighet, vilket ger en mer nyanserad bild av bolagets verkliga situation.

Finns det ett övervärde i en inventarie som i värsta fall skulle kunna avyttras för att avhjälpa situationen? Är bolagets lager värt mer än vad bokföringen visar?

Om ett bolag inte fullgör sin plikt att upprätta en kontrollbalansräkning uppstår ett personligt betalningsansvar för styrelsen. I de fall ett bolag har revisor ska denna granska kontrollbalansräkningen.

När?

En kontrollbalansräkning ska enligt aktiebolagslagen (ABL 25 kap. 13§) upprättas när det finns skäl att anta att ett bolags egna kapital understiger 50% av det registrerade aktiekapitalet eller när bolaget vid verkställande av utmätning visar sig oförmöget att kunna betala det utmätta beloppet. Detta ska enligt praxis ske så snart som det är möjligt, vilket även är viktigt för att minimera risken att personligt betalningsansvar uppstår. Inom åtta månader från att första kontrollstämman konstaterat att det egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet ska en andra kontollbalansräkning som visar att aktiekapitalet är återställt upprättas och godkännas av en bolagsstämma (andra kontrollstämman).

Hur?

Utifrån bolagets senast avstämda bokföringsperiod där kapitalbristen uppdagades upprättas en kontrollbalansräkning. I denna justeras balansposterna på samma vis som när en årsredovisning upprättas med möjlighet för vissa ändringar. De justeringar som får göras i en kontrollbalansräkning är att frångå vissa värderingsprinciper i det regelverk som normalt används i bolagets årsredovisningar. Till exempel kan K2-bolag värdera upp sina inventarier, lager kan värderas till nettoförsäljningspris om det är högre än anskaffningsvärdet och så vidare.

Varför?

Utöver att vara reglerat i lag är det ett utmärkt tillfälle för styrelsen att visa bolagets intressenter att de tar ansvar för sina plikter. Ögonblicksbilden kontrollbalansräkningen ger är även en bra utgångspunkt för en nulägesanalys som kan användas som grund till en plan för bolaget att vända det ekonomiskt svåra läge det finner sig i.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med er kontrollbalansräkning och rådgivning kring hur läget kan vändas på bästa sätt!

Kontakta oss