2 min read

Värdering av varulager

Värdering av varulager

Att varulagret är korrekt värderat är en grundförutsättning för att företagets ekonomiska redovisning ska bli korrekt. Genom att tillämpa rätt principer och följa de riktlinjer som ges i allmänna råd från Bokföringsnämnden kan företag säkerställa att deras redovisning är korrekt och följer god redovisningssed. Detta blogginlägg fokuserar på några centrala aspekter och råd kring värdering av varulager baserat på Bokföringsnämndens allmänna råd K2/K3 - Årsbokslut.

 

Varulager och dess kategorier

För att förstå hur varulager bör värderas, behöver vi först definiera vad som avses med varulager. Varulager består av omsättningstillgångar som antingen är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor), är under tillverkning för att bli färdiga varor eller ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster. 

Varulagret ska som huvudregel värderas post för post, det vill säga att varje vara i lagret ska värderas enskilt utifrån dess förutsättningar.

Det är också viktigt att notera att vissa undantag och särskilda regler gäller för enskild näringsverksamhet.

 

Lägsta värdets princip

En central princip för lagervärdering är lägsta värdets princip. Denna innebär att omsättningstillgångar, om inte annat följer av vissa undantag, ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Nedan följer mer information kring hur dessa beräknas. 

 

Anskaffningsvärde och direkta utgifter

Den vanligaste metoden för värdering av varulager är att använda anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet inkluderar utgifter för förvärv eller tillverkning av varorna. Direkta utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet, såsom frakt, importavgifter och tull, bör också inkluderas enligt punkt 11.7 i det allmänna rådet.

För företag som tillverkar egna varor gäller särskilda regler. Direkta utgifter för egentillverkade varor inkluderar bland annat inköpspriset för material, lönekostnader för anställda som arbetar med tillverkningen och andra utgifter. Däremot ska ränteutgifter, lagerhållningskostnader, administrationsomkostnader, försäljningsomkostnader och forsknings- och utvecklingskostnader inte räknas in i lagervärdet enligt Bokföringsnämndens vägledning i det allmänna rådet.

 

Nettoförsäljningsvärde

Lagtexten i 4 kap. 9 § ÅRL definierar nettoförsäljningsvärde som försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Vid beräkning tas hänsyn till balansdagens förhållanden, inklusive inkurans. Företag behöver inte beräkna nettoförsäljningsvärdet om det är uppenbart högre än anskaffningsvärdet.

För varor under tillverkning reduceras nettoförsäljningsvärdet med direkt hänförbara försäljningskostnader. Återanskaffningsvärde kan användas vid särskilda skäl, t.ex. om försäljning av råvaror inte är normal verksamhet. Vid negativt nettoförsäljningsvärde redovisas varan som noll kronor och det negativa beloppet som kortfristig skuld. 

 

Kollektiv värdering?

I vissa fall är det möjlig att använda kollektiv värdering av lagret, men då ska en av två förutsättningar uppfyllas: Det ska antingen vara homogena varugrupper där en vara lätt kan bytas ut mot en annan i lagret eller när individuell värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl.

 

Revisorsintyg

Om företaget har en revisor, ska varulagret dessutom vid årets slut vara inventerat av en revisor, om varulagret utgör en väsentlig del av företagets ekonomi. Vad som anses vara väsentligt skiljer sig från fall till fall och kräver en bedömning, men en generell riktlinje är att om lagret representerar mer än 10% av balansomslutningen, anses det vara av betydande omfattning.

 

Det finns en hel del omständigheter att överväga efter att lagret är inventerat och värderingen kan vara svår.


Kontakta oss på Ekonomibolaget så hjälper vi er att navigera i de olika redovisningsprinciperna och säkerställa att ert lager är korrekt värderat.

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Bolagsordningen, vad ska den innehålla?

Bolagsordningen, vad ska den innehålla?

BolagsordningBolagsordningen är en handling som registreras hos Bolagsverket och är offentlig. Bolagsordningen utgör grundstommen i ett bolag och...

Read More
Rapportpaket - Varför?

Rapportpaket - Varför?

En sedvanlig balans- och resultatrapport ger en ögonblicksbild av verksamheten och för många bolag räcker detta för att styra verksamheten. Problemet...

Read More
Vad behöver jag tänka på vid utdelning från mitt aktiebolag?

Vad behöver jag tänka på vid utdelning från mitt aktiebolag?

Utdelningsdag – den roligaste dagen på året för många företagare. För att inte glädjebägaren ska smolkas är det dock viktigt att hålla koll på några...

Read More