Vad är ett aktieägartillskott?

När det varit tufft ett tag och bolaget går med förlust kan det krävas åtgärder för att säkra upp det egna kapitalet i för att t.ex. undvika kontrollbalansräkning eller att bolaget behöver likvideras. En av de vanligaste lösningar för mindre bolag är att aktieägarna går in med ett kapitaltillskott som avlastar den ackumulerade förlusten och innebär att bolagets verksamhet kan drivas vidare utan risk för personligt betalningsansvar eller likvidation av bolaget.

Vad är ett aktieägartillskott?

Aktieägartillskottet är som nämns ovan en summa pengar som tillskjuts till bolaget och hanteras som en del av bolagets egna kapital. Det går även att omvandla tidigare inlånade pengar eller fordringar på bolaget som t.ex. utlägg uppbokade på ägarens avräkningskonto till Aktieägartillskott. Det finns två typer av aktieägartillskott: Ovillkorat och villkorat. 

Ovillkorat aktieägartillskott

Om en aktieägare lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott är syftet att tillskottet inte ska betalas tillbaka, utan ses som ett permanent tillskott av kapitalet. Att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott ökar anskaffningsvärdet på givarens aktier i bolaget. Det lämnade tillskottet läggs då till anskaffningsutgiften och ger en förbättring vid beräkning av lågbeskattat utdelningsutrymme och innebär även en skattemässig förbättring vid en framtid kapitalvinstberäkning

Villkorat aktieägartillskott

Om en aktieägare lämnar ett villkorat aktieägartillskott är syftet att tillskottet så småningom skall betalas tillbaka till aktieägaren. Man kan säga att det blir som ett lån utan ränta.

Oavsett vilken typ av tillskott som lämnas ska det alltid upprättas ett dokument för aktieägartillskottet. Där bör det bl.a. framgå under vilka villkor som tillskottet skett, hur stor summa som bolaget har mottagit/tillgodoräknat sig samt vem som har lämnat aktieägartillskottet. 

Vem kan lämna aktieägartillskott?

Vanligast är att ägare av aktier i bolaget lämnar aktieägartillskott, men det finns inget krav på att äga aktier i ett bolag för att få lämna ett aktieägartillskott. Detta innebär att andra intressenter har möjlighet att lämna aktieägartillskott till bolaget, i dessa fall oftast som villkorade aktieägartillskott där intressenten har en möjlighet att få tillbaka sina pengar.

Kan ett aktieägartillskott återbetalas?

Ja, i det fall att man beslutar sig för att lämna ett villkorat aktieägartillskott är det fullt möjligt under rätt förutsättningar. Återbetalning kan ske tidigast när det finns tillräckligt med balanserade vinstmedel i bolaget, det räcker med andra ord inte att bolaget börjat gå med vinst ett par månader efter lämnat aktieägartillskott. Resultatförbättringen måste vara varaktig och hålla fram till dess att årets bokslut är färdigställt och årsredovisningen avlämnats. Beslut om återbetalning av villkorat aktieägartillskott måste fattas på en bolagsstämma. Har bolaget revisor skall denna dessutom godkänna denna återbetalning på samma sätt som om bolaget beslutade om en vinstutdelning. 

Kontakta ossKontakta oss på Ekonomibolaget om du behöver hjälp med att reda ut förutsättningarna för att lämna aktieägartillskott till ditt bolag!