När kan du tidigast ta utdelning från aktiebolag

Om aktiebolaget går med vinst eller har sparade vinstmedel från tidigare år så finns möjlighet för aktieägare att ta utdelning till en förmånlig beskattning.

Läs mer om beskattning av utdelning här.

Viktigt att tänka på här är också när utdelningen kan beslutas och delas ut.

För ett aktiebolag är det ägarna som beslutar om utdelning på årsstämman. Vanligast är att det sker på ordinarie årsstämma, men det kan också hållas en extra bolagsstämma för detta.

Detta föregås av att styrelsen lämnar ett förslag om vinstdisposition, d v s hur vinsten ska fördelas, som bolagets ägare sedan beslutar om på årsstämman.

Ett måste i sitt förslag ta hänsyn till försiktighetsprincipen - dvs förslaget får inte medföra uppenbara risker för bolaget, t ex genom att försvaga likviditeten eller det egna kapitalet kraftigt. Här kan ni läsa mer om vad man bör ha i åtanke när det är dags att besluta om utdelning. 

För att styrelsen ska kunna lämna ett förslag om vinstdisposition krävs att det finns en fastställd vinst att disponera.

Vinsten fastställs när årsbokslutet fastställs genom upprättad (och vid tillämpliga fall reviderad) årsredovisning.

För ett nystartat bolag måste det första räkenskapsåret först vara till ända och bokslut och årsredovisning upprättas (och revideras om revisor finns) för att det ska vara möjligt att föreslå en utdelning.

För att en fåmansaktieägare ska kunna nyttja 3:12-reglerna finns sedan krav på att aktierna har ägts tillräckligt länge.

För att tillgodoräkna sig utdelningsutrymme måste delägaren ha ägt aktierna sedan ingången av det kalenderår som utdelning beslutas. Det ska inte förväxlas med antal räkenskapsår som bolaget har funnits.

Med lite planering kan valet tidpunkt för bildandet av ert nya aktiebolag vara en privatekonomiskt gynnsam fråga.

Om bolaget bildas i december -21 och har ett första förlängt räkenskapsår som avslutas december -22 kan utdelning först beslutas våren -23.

Då har aktieägaren ägt aktierna vid ingången av två kalenderår och kan således tillgodoräkna sig utdelningsutrymme enligt förenklingsregeln för två år istället för bara ett år.

Om bolaget istället bildas en månad senare, i januari -22, har aktieägarna enbart ägt aktierna vid ingången av ett kalenderår och får bara tillgodoräkna sig ett års schablonbelopp i utdelningsutrymme enligt förenklingsregeln.

Även om inte utdelning beslutas första året är det fortfarande ett gynnsamt tillvägagångssätt då utdelningsutrymmet sparas och ackumuleras tills den dag det finns möjlighet för bolaget att ge en utdelning till sina aktieägare.

Vill du veta mer? Kontakta våra skatterådgivare på Ekonomibolaget.

Kontakta oss